Agencja e-commerce | Strategia, Marketing, Optymalizacja, Audyt

info@brandactive.pl

+48 17 770 73 96

Top

Regulamin

Brand ActiveRegulamin

Regulamin Świadczenia Usług przez BRAND ACTIVE

 

I Przedmiot regulaminu

Regulamin określa zasady świadczenia usług na rzecz Klientów przez Brand Active Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Jana i Jędrzeja Śniadeckich 20c/3, 35-006 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000617468, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, NIP 8133721435, REGON 364434771, zwaną dalej Brand Active.

II Definicje

 

Użytym w Regulaminie terminom nadaje się następujące znaczenie, a terminom użytym w liczbie mnogiej należy nadawać znaczenie tożsame jak w przypadku ich używania w liczbie pojedynczej:

 1. Klient– Przedsiębiorca będący stroną Umowy zawartej z Brand Active
 2. Szacowana data – Szacowana data uruchomienia Usług Klienta, określona dniem zaksięgowania przelewu z tytułu Pierwszego Wynagrodzenia
 3. Cennik Abonamentów – wykaz Usług świadczonych przez Brand Active w ramach poszczególnych Abonamentów wraz z zestawieniem rodzajów Usług i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania.
 4. Cennik Usług– wykaz Usług świadczonych przez Brand Active dodatkowo do Abonamentu Klienta lub niezależnie od wykupienia przez Klienta Abonamentu, wraz z zestawieniem rodzaju Usług i wysokości opłat oraz zasad ich naliczania, z podziałem na cenę Usługi świadczoną dodatkowo do Abonamentu Klienta oraz niezależnie od wykupienia Abonamentu przez Klienta.
 5. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni uznanych za ustawowo wolne od pracy.
 6. Domena Internetowa – adres URL sklepu internetowego składający się z nazwy głównej oraz rozszerzenia.
 7. Formularz zlecenia – wypełniony przez Klienta formularz zlecenia (jako dokument pisemny lub znajdujący się na stronie brandactive.pl), który stanowi integralną część Umowy, określający szczegółowe warunki wykonywania Umowy oraz świadczenia Usług, a także dane Stron Umowy.
 8. Godziny robocze – przedział czasu od godziny 09:00 do godziny 17:00 w Dni Robocze
 9. Okres Obowiązywania Umowy – oznacza łączny czas trwania Umowy
 10. Okres rozliczeniowy – kolejne miesięczne okresy, których bieg zaczyna się od Szacowanej daty
 11. Abonament– jedno z zestawień Usług dostępnych w ramach Cenniku Abonamentów
 12. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 13. Regulamin – niniejszy dokument (Regulamin Świadczenia Usług przez Brand Active)
 14. Siła wyższa – zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym niezależne od Klienta i Brand Active, któremu nie można zapobiec przy dołożeniu należytej staranności, w szczególności: wojny, katastrofy naturalnej itp.
 15. Strona/Strony – Brand Active lub Klient określeni łącznie lub oddzielnie.
 16. Umowa – umowa o świadczenie przez Brand Active na rzecz Klienta usług wchodzących w skład Abonamentu lub Usług wynikających z Cennika Usług, zawarta między Brand Active, a Klientem, której integralną częścią są m.in. uzgodnienia Stron określone w pkt III ust.7 Regulaminu, Formularz Zlecenia, Regulamin, Cennik Abonamentów oraz Cennik Usług.
 17. Usługi – Usługi świadczone na rzecz Klienta przez Brand Active
 18. Wymagana wierzytelność – opłata należna Brand Active z tytułu wykonania lub wykonywania Umowy/Usługi nieuregulowana przez Klienta w terminie płatności
 19. Wynagrodzenie – opłaty należne Brand Active z tytułu wykonywania Umowy/Usługi wynikające z Umowy i jej integralnych części.
 20. Pierwsze Wynagrodzenie – wynagrodzenie na rzecz Brand Active, którym jest pierwsza należna płatność wynikająca z ustaleń Umowy w ramach korzystania z Abonamentu lub płatność zaliczkowa w ramach świadczenia Usługi.
 21. Informacje poufne – oznaczają wszelkie informacje określone przez jedną ze Stron jako poufne oraz wszelkie posiadane przez Strony informacje, wiedzę, know-how, dane finansowe, handlowe, techniczne, operacyjne, z zakresu public relations, a także badania, analizy, opracowania i plany dotyczące działalności Stron oraz ich klientów i partnerów, a także wszystkie inne z wyjątkiem tych, które w chwili ujawniania lub przekazywania drugiej Stronie zostaną wyraźnie określone jako nieobjęte poufnością. W przypadku, kiedy przekazanie informacji następuje w sposób niedookreślony, co do ich poufności, przyjmuje się, że są to Informacje Poufne.
 22. Opiekun– dedykowany pracownik Brand Active, który jest wyznaczony do kontaktu oraz koordynacji Usług zlecanych przez Klienta.
 23. Shoper – oprogramowanie, usługi oraz produkty firmy Dreamcommerce S.A. z siedzibą w Krakowie opisane na stronie www.shoper.pl
 24. Usługi/Produkty Shoper – usługi oraz produkty, które oferuje firma Dreamcommerce S.A., określone szczegółowo na stronie www.shoper.pl. Usługi i sprzedaż produktów Shoper Brand Active świadczy na podstawie Regulaminu programu resellerskiego: https://www.shoper.pl/regulamin/regulamin-programu-resellerskiego-shoper.
 25. Media – zasilenie budżetu Facebook Ads, Google AdWords, Ceneo i innych, ponoszone we własnym zakresie i na koszt Klienta.
 26. Narzędzia i Programy – narzędzia i programy zarejestrowane przez Klienta lub przez Brand Active w imieniu Klienta, które Brand Active nie oferuje w ramach wykonywania Umowy/Usług. Są to przede wszystkim: programy do e-mail marketingu np. GetResponse, eDrone. oraz te programy i narzędzia, które nie przewiduje dany Abonament lub Usługa.

III Zawarcie umowy

 1. Przez zawarcie Umowy Brand Active zobowiązuje się do świadczenia Usług zgodnie z Umową, a Klient zobowiązuje się do wykonywania zobowiązań powziętych na mocy Umowy, w szczególności do terminowego uiszczania Wynagrodzenia i współdziałania z Brand Active przy wykonywaniu Umowy. Z uwagi na charakter Usług, Brand Active świadczy Usługi wyłącznie na rzecz Przedsiębiorców, którzy wykorzystują Usługi wyłącznie w celu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej lub zawodowej.
 2. Umowa zawierana jestw formie pisemnej przy użyciu Formularza zlecenia, w formie elektronicznej – za pomocą Formularza zlecenia udostępnionego na stronach internetowych Brand Active, poprzez akceptację przez potencjalnego Klienta przesłanej na jego adres poczty elektronicznej oferty handlowej, bądź za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość – telefonu.
 3. W imieniu Brand Active Umowę zawiera osoba przez nią upoważniona.
 4. Klient zawiera Umowę osobiście, przez reprezentanta, lub przez należycie umocowanego pełnomocnika. Osoba zawierająca Umowę w imieniu Klienta oświadcza, że Klient jest należycie reprezentowany przy zawarciu Umowy i że jest upoważniona do zawarcia Umowy.
 5. Pełnomocnictwo do zawarcia Umowy w imieniu Klienta powinno być sporządzone w formie pisemnej i powinno zostać okazane przedstawicielowi Brand Active w formie wskazanej przez Brand Active. W każdym czasie, Brand Active ma prawo do żądania od Klienta (w tym od potencjalnego Klienta) dokumentów potwierdzających autentyczność wskazanych przez Klienta danych (w tym stosownego pełnomocnictwa).
 6. Zawarcie Umowy następuje:
 7. w przypadku Umowy zawieranej w formie pisemnej – w dniu wskazanym w Formularzu zlecenia , a w przypadku braku wskazania daty zawarcia Umowy – w chwili podpisania przez drugą ze Stron Formularza Zlecenia;
 8. w przypadku oferty handlowej wysłanej potencjalnemu Klientowi na adres jego poczty elektronicznej – w chwili złożenia oświadczenia woli w formie wiadomości elektronicznej o akceptacji oferty handlowej przesłanej przez Brand Active;
 9. w przypadku Umowy zawartej za pośrednictwem Formularza zlecenia udostępnionego na stronach internetowych Brand Active – w chwili wysłania przez Brand Active do Klienta potwierdzenia faktu i istotnych warunków zawarcia Umowy na adres poczty elektronicznej Klienta;
 10. w przypadku Umowy zawartej za pośrednictwem środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość – telefonu – w chwili zaakceptowania istotnych warunków Umowy przez Klienta.
 11. Specyfikacja zakresu usług świadczonych na rzecz Klienta przez Brand Active określona jest:
 12. w przypadku Umowy zawieranej w formie pisemnej – w Formularzu Zlecenia podpisanym przez Strony;
 13. w przypadku oferty handlowej wysłanej potencjalnemu Klientowi na adres jego poczty elektronicznej – w ofercie handlowej zaakceptowanej przez Klienta;
 14. w przypadku Umowy zawartej za pośrednictwem Formularza zlecenia na stronach internetowych Brand Active – w wypełnionym przez Klienta i przesłanym do Brand Active Formularzu zlecenia;
 15. w przypadku Umowy zawartej za pośrednictwem środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość – telefonu – w wiadomości e-mail potwierdzającej warunki zawartej Umowy.
 16. Brand Active ma prawo odmowy zawarcia Umowy w przypadku:
 17. braku możliwości technicznych świadczenia Usług na rzecz potencjalnego Klienta;
 18. niespełniania przez potencjalnegoKlienta warunków wynikających z Regulaminu
 19. podania przez potencjalnego Klienta lub pełnomocnika potencjalnego Klienta błędnych lub nieaktualnych danych przy zawieraniuUmowy;
 20. gdy potencjalny Klientlub podmioty z nim powiązane świadczy usługi konkurencyjne dla Brand Active.
 21. w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy Brand Active poweźmie wątpliwości co do autentyczności wskazanych przez potencjalnego Klienta danych lub możliwości wywiązania się przez potencjalnego Klienta z przyjętego na siebie zobowiązania
 22. W związku z przyjętym przez Brand Active trybem zawierania Umów, Umowa zawarta między Stronami nie stanowi odrębnego dokumentu.

IV Okres obowiązywanie umowy

 1. Umowa obowiązuje Strony od chwili zawarcia. Umowa zawierana jest na czas oznaczony (od 3 do 12 miesięcy), który został wybrany w Formularzu Zlecenia lub został uzgodniony przez Strony. Czas oznaczony na który zawarta jest Umowa liczony jest od Szacowanej Daty.
 2. Postanowienie w ust. 1 nie znajduje zastosowania w przypadku zawarcia przez Strony Umowy, której przedmiotem jest wyłącznie Usługa(i) określona w Cenniku Usług, realizowana jednorazowo (np. wydruk ulotek). W tym przypadku Umowa nie ma charakteru umowy terminowej i wygasa z chwilą wykonania tej Usługi przez Brand Active i zapłaty Wynagrodzenia przez Klienta, bądź w innej dacie ustalonej przez Strony.

V Zawieszenie świadczenia Usług

 1. W okresie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług w ramach Abonamentu, Brand Active, na wniosek Klienta (złożony co najmniej w formie elektronicznej tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej) może zawiesić świadczone na jego rzecz Usługi (dalej: Zawieszenie Usług), zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym paragrafie.
 2. Zawieszenie Usług możliwe jest wyłączniekiedy Klient korzysta z Abonamentu w oznaczonym Okresie Obowiązywania Umowy: 12 (słownie: dwanaście) miesięcy.
 3. W okresie Zawieszenia Usług żadne Usługi na rzecz Klienta nie będą świadczone i nie będą naliczane opłaty.
 4. Po upływie Okresu Zawieszenia Usług, Okres Obowiązywania Umowy, biegnie w dalszym ciągu. Do Okresu Obowiązywania Umowy, nie wlicza się okresu Zawieszenia Usług.
 5. Zawieszenie Usług nie powoduje zmniejszenia lub wyłączenia obowiązku zapłaty przez Klienta całego Wynagrodzenia lub jakiejkolwiek jego części po ustaniu Zawieszenia Usług jak również nie może być uznane za prolongatę terminu zapłaty Wymaganej wierzytelności.
 6. Z uwzględnieniem postanowień niniejszego paragrafu, postanowienia Umowy w okresie Zawieszenia Usług pozostają w pełni skuteczne, a strony są zobowiązane do ich przestrzegania i wykonywania.
 7. Zawieszenie Usług może nastąpić nie więcejniż 2 (słownie: dwa) razy w ciągu trwania Okresu Obowiązywania Umowy na czas nie dłuższy niż 2 (słownie: dwa) Okresy Rozliczeniowe.
 8. Wniosek o Zawieszenie Usług, pod warunkiem jego zaakceptowania przez Brand Active, wywrze skutek od początku Okresu Rozliczeniowego, następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym wniosek o Zawieszenie Usług wpłynie do Brand Active albo od późniejszego, wskazanego przez Klienta we wniosku o Zawieszenie Usług Okresu Rozliczeniowego.
 9. Wniosek o Zawieszenie Usług powinien być dostarczony do Brand Active co najmniej 1 (słownie: jeden) miesiąc przed Okresem Rozliczeniowym, w którym ma dojść do rozpoczęcia Zawieszenia Usług. Wniosek powinien mieć formę pisemną lub formę wiadomości e-mail pod rygorem nieważności.
 10. We wniosku o Zawieszenie Usług Klient wskazuje termin wznowienia świadczenia Usług, przy czym termin ten powinien przypadać na początek Okresu Rozliczeniowego.
 11. Z Zawieszenie Usług nie może skorzystać Klient, który wobec Brand Active posiada Wymagalną Wierzytelność z jakiegokolwiek tytułu wynikającego z Umowy, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 12. Po zakończeniu Zawieszenia Usług Klient zobowiązany jest do zapłaty opłaty aktywacyjnej w wysokości 20% kwoty Pierwszego Wynagrodzenia na rzecz Brand Active.

VI Rozwiązanie Umowy

 1. W przypadku zawarcia Umowy o świadczenie Usług w ramach Abonamentu, Klient uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 3 Dni Roboczych od dnia zawarcia Umowy, nie później jednak niż przed Szacowaną datą. Odstąpienie od Umowy przez Klienta w takim przypadku winno nastąpić co najmniej w formie elektronicznej tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Klient jest uprawniony do rozwiązania Umowy o świadczenie Usług w ramach Abonamentu z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna bieg od początku Okresu Rozliczeniowego następującego po Okresie Rozliczeniowym, w którym wypowiedzenie zostało złożone.
 3. W przypadku wypowiedzenia przez Klienta Umowy w trybie określonym w ust. 2, Klient zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Brand Active kary umownej w wysokości Wynagrodzenia należnego Brand Active za okres od rozwiązania Umowy do chwili upływu okresu, na który Umowa na czas oznaczony została zawarta.
 4. Brand Active ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych przewidzianych w Regulaminie na zasadach ogólnych.
 5. Wypowiedzenie Umowy przez Klienta lub odstąpienie od Umowy przez Klienta (z zastrzeżeniem ust. 1) wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności oraz doręczenia wypowiedzenia przesyłką poleconą na adres drugiej strony. Za dzień złożenia wypowiedzenia przez Klienta lub odstąpienia przez Klienta od Umowy uznajesię dzień doręczenia do Brand Active pisma zawierającego oświadczenie o wypowiedzeniu lub odstąpieniu.
 6. W każdym czasie po zawarciu Umowy Brand Active ma prawo do rozwiązania Umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.
 7. W każdym czasie po zawarciu Umowy Brand Active ma prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia określonego w ust. 6, z ważnych przyczyn, a w szczególności w przypadkach określonych w Regulaminie oraz w szczególności w przypadku:
 8. naruszenia przez Klienta postanowień Umowy, Regulaminu, nieterminowego opłacania Wynagrodzenia lub jego części należnego Brand Active, używania technologii zastosowanej do świadczenia Usługi w sposób sprzeczny z Umową;
 9. wszczęcia likwidacji Brand Active lub Klienta;
 10. zgłaszania przez Klienta roszczeń wykonania Usługi/modyfikacji Usługi niewynikających z Umowy;
 11. działania siły wyższej lub innych zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym, które uniemożliwiają lub w istotny sposób utrudniają świadczenie Usług;
 12. udostępnienia przez Klienta Usług świadczonych przez Brand Active na rzecz Klienta innym osobom (w szczególności w celu uzyskania korzyści majątkowych) bez zgody Brand Active;
 13. gdy Klient znajdzie się w stanie zagrożenia niewypłacalnością lub w stanie faktycznej niewypłacalności lub gdy wobec Klienta zostanie złożony wniosek o ogłoszenie upadłości;
 14. utraty przez Brand Active uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej
 15. braku współpracyKlienta z Brand Active, która uniemożliwia lub utrudnia wykonywanie przez Brand Active Usług
 16. w przypadku zawieszenia lub zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej przez Klienta lub utraty przez Klienta statutu Przedsiębiorcy
 17. określonym w pkt III ust. 8 Regulaminu.
 18. W przypadkuUmowy o świadczenie Usług w ramach Abonamentu, gdy Brand Active wypowieUmowę zgodnie z ustępem poprzedzającym, z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klient będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Brand Active kary umownej w wysokości Wynagrodzenia należnego Brand Active od chwili rozwiązania Umowy do chwili upływu okresu, na który Umowa na czas oznaczony została zawarta.
 19. Brand Active może w terminie 30 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy odstąpić od Umowy bez podania przyczyny. Powyższe nie wyłącza uprawnienia do odstąpienia przez Brand Active od Umowy w przypadkach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 20. Oświadczenie Brand Active o odstąpieniu od umowy lub jej wypowiedzeniu przez Brand Active powinno być dokonane co najmniej w formie elektronicznej tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

VII Postanowienia ogólne

 

 1. Brand Active może wykonywać Usługi za pomocą podmiotów trzecich, na co Klient wyraża zgodę.
 2. Klient upoważnia Brand Active do używania jego znaku towarowego lub loga (o ile taki znak posiada lub gdy taki znak towarowy lub logo zostanie stworzony w wyniku wykonywania Umowy) oraz innych efektów wykonanych Usług (w szczególności grafik, statystyk, tekstów) nieodpłatnie i przez czas nieoznaczony (również po rozwiązaniu Umowy), w celu wykonywania Umowy, a także w celu potwierdzenia współpracy między Stronami (w szczególności w informacjach dot. klientów korzystających z usług świadczonych przez Brand Active).
 3. Klient oświadcza, że posiada wszelkie prawa do znaku towarowego, a także prawa do innego materiału (w tym wizerunku) lub dokumentu dostarczonego do Brand Active w celu wykorzystania  na potrzeby wykonywania Umowy, w tym prawa do wykorzystywania znaku towarowego podmiotów trzecich i przejmuje na siebie wyłączną odpowiedzialność, za naruszenie praw osób trzecich do powyższych znaków towarowych, materiałów lub dokumentów, w tym także odpowiedzialność za szkody poniesione przez te osoby w wyniku zgodnych z Umową działań Brand Active.
 4. Brand Active wykonuje Umowę zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie określonym zgodnie z pkt III ust.7 Regulaminu.
 5. Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Brand Active jego domeny internetowej, wszelkich materiałów dostarczonych do Brand Active, materiałów i informacji zamieszonych w sklepie internetowym prowadzonym przez Klienta przed zawarciem Umowy (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich), w każdy sposób związany z wykonywaniem Umowy przez Brand Active i oświadcza, że wykorzystanie powyższych nie będzie naruszało żadnych praw osób trzecich.
 6. Klient oświadcza, iż został poinformowany, że Brand Active jest Resellerem Usług/ Produktów Shoper oferowanych przez Dreamcommerce S.A.. Nabyte przez Klienta Usługi/ Produkty Shoper są dostarczaneprzez Dreamcommerce S.A., tym samym Klient akceptuje wszelkie związane z powyższym postanowienia i ograniczenia, określone w szczególności w odnośniku określonym w pkt II ust. 24 Regulaminu i regulaminie udostępniania usług przez Dreamcommerce S.A. dostępnym na stronie http://shoper.pl.
 7. Podane dane przez Klienta, w tym dane osobowe, zostaną przekazane Dreamcommerce S.A. w celu realizacji złożonego Resellerowi zamówienia.
 8. Klient jest zobowiązany do umieszczenia w sklepie internetowym prowadzonym z wykorzystaniem Usług/Produktów Shoper. informacji, że Sklep ten korzysta z Oprogramowania Dreamcommerce S.A. poprzez umieszczenie na każdej stronie Sklepu w stopce widocznego napisu “sklep internetowy Shoper.pl” lub „Oprogramowanie: Shoper” oraz linku odsyłającego bezpośrednio na stronę internetową https://www.shoper.pl/, a niewywiązanie się z powyższego zobowiązania skutkować będzie automatyczną utratą uprawnienia do korzystania z Oprogramowania Dreamcommerce S.A. wynikającą z wygaśnięcie umowy o świadczenie usługi ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Klient upoważnia Dreamcommerce S.A. do przetwarzania podanych danych, w tym danych osobowych, w celach związanych z realizacją złożonego Resellerowi zamówienia.
 10. W przypadku gdy Klient korzysta z usług Shoper przed zawarciem Umowy, Klient zobowiązany jest wysłać wiadomość e-mail do Shoper na adres reseller@shoper.pl z wyrażeniem zgody na przypisania swojego konta do Brand Active. Jest to warunek konieczny, który umożliwia, żeby Brand Active rozliczała Klienta z Usług/ProduktówShoper.
 11. W przypadku wykonania na rzecz Klienta Usługi stworzenia sklepu internetowego (w tym w szczególności konfiguracji sklepu Shoper, szablon RWD) Brand Active uprawniony jest do umieszczenia w stopce sklepu internetowego firmy Brand Active jako twórcy (wraz z linkiem odsyłającym na stronę internetową Brand Active) W przypadku usunięcia przez Klienta w/w danych, zobowiązany on będzie do zapłaty na rzecz Brand Active kary umownej w wysokości 2000,00 zł.
 12. Za zgodą Klienta, Brand Active przysługuje prawo do umieszczenia wyników kampanii marketingowych wykonywanych na rzecz Klienta i danych pozyskanych klientów (w formie statystyk, bez ujawniania ich tożsamości pozyskanych klientów i bez ujawniania danych dot. przepływów pieniężnych) na swojej stronie internetowej oraz na innych prezentacjach materiałach promocyjnych. Z zastrzeżeniem, że wyniki będą prezentowane procentowo bez ujawniania przepływów pieniężnych.

VIII Zmiany strukturalne zobowiązania

 

 1. Do zmiany Umowy wymagana jest forma pisemna pod rygorem nieważności, przy czym warunki Regulaminu, Umowy mogą dopuszczać zmiany Umowy również w innej formie niż pisemna.
 2. Z zastrzeżeniem pkt XVII ust. 3-5 Regulaminu, Złożenie dyspozycji dotyczącej propozycji zmiany Umowy polega na przesłaniu przez jedną Stronę do drugiej Strony wiadomości e-mail zawierającej propozycję zmiany sposobu wykonywania Umowy w zakresie konkretnej Usługi oraz na akceptacji, w formie zwrotnej wiadomości e-mail pod rygorem nieważności, tej propozycji przez drugą Stronę. Brak akceptacji dyspozycji w terminie 3 (słownie: trzech) dni od otrzymania wiadomości e-mail, stanowi jej odrzucenie.
 3. Klient nie może zmienić Abonamentu/Usługi o wyższej wartości na Abonament/Usługę o niższej wartości.
 4. Klient może zmienić Abonament o niższej wartości na Abonament o wyższej wartości w Okresie Obowiązywania Umowy, co wiązać się będzie ze zwiększeniem wysokości Wynagrodzenia należnego Brand Active. Klient zostanie poinformowany przez Brand Active o dniu uruchomienia Usług wchodzących w skład wyższego Abonamentu, który nastąpi w terminie do 30 dni od dnia akceptacji przez Brand Active dyspozycji zmiany Abonamentu złożonej przez Klienta.
 5. Strony mogą zwiększyć zakres świadczonych przez Brand Active na rzecz Klienta Usług, co wiązało się będzie ze zwiększeniem wysokości Wynagrodzenia należnego Brand Active zgodnie z cennikiem Abonamentów.
 6. Przeniesienie przez Klienta praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, wymaga uprzedniej zgody Brand Active, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z tym że Brand Active może uzależnić wyrażenie takiej zgody od uprzedniej zapłaty przez Klienta opłaty manipulacyjnej (związanej z obsługą administracyjną dokonywanych zmian).

IX Wykonywanie umowy

 1. Klient w czasie obowiązywania Umowy kontaktuje się z Opiekunem przy pomocy wiadomości e-mail, telefonicznie lub w innej formie, o ile Brand Active dopuści taką możliwość, w szczególności przy wykorzystywaniu komunikatora chat. Kontakt przy użyciu wiadomości e-mail powinien następować z adresu e-mail Klienta wskazanego w Formularzu Zlecenia.
 2. Warunkiem przystąpienia Brand Active do przygotowywania i wykonywania Usług dla Klienta oraz rozpoczęcia kontaktu Opiekuna z Klientem jest opłacenia przez Klienta Pierwszego Wynagrodzenia.
 3. Brand Active prześle Klientowi projekt wyłącznie tych Usług, których wykonanie wymaga konsultacji z Klientem.
 4. Klient zobowiązany jest do stałej współpracy (kontaktu) z Brand Active.
 5. Przez brak współpracy (kontaktu) Strony rozumieją brak odpowiedzi Klienta na wiadomości e-mail w terminie 5 Dni roboczych liczonych łącznie z dniem wysłaniatej wiadomości do Klientalubbrak możliwości nawiązania kontaktu telefonicznego z Klientem, pomimo wykonania łącznie co najmniej 5 prób przypadających w co najmniej trzech Dniach Roboczych następujących po sobie.
 6. W przypadku braku współpracy (kontaktu) Klienta przy wykonywaniu danej Usługi, Brand Active uprawniona jest do uznania tej Usługi za wykonaną zgodnie z Umową w dniu ostatniej próby kontaktu Brand Active z Klientem („automatyczne uruchomienie Usługi”).
 7. W przypadku automatycznego uruchomienie Usługi, (w przypadku gdy wynika to ze specyfiki danej Usługi – np. posty sponsorowane na facebook itp.) Brand Active na żądanie Klienta przystąpi do modyfikacji automatycznie uruchomionej Usługi w zakresie i terminie indywidualnie uzgodnionym przez Strony, przy czym złożenie takiego żądania przez Klienta nie ma wpływu na chwilę uznania danejUsługi za wykonaną zgodnie z Umową.
 8. Brak współpracy (kontaktu), który powtórzy się co najmniej dwa razy uprawnia Brand Active do uznania dnia, w którym brak współpracy (kontaktu) wystąpił drugi raz do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Warunkiem dotrzymania terminów realizacji zakresu poszczególnych Usług przez Brand Active jest doręczenie przez Klienta na adres e-mail Opiekuna informacji oraz materiałów niezbędnych do wykonania tej Usługi w terminie do 7 (słownie: siedmiu) Dni Roboczych od dnia otrzymania wiadomości e-mail od Brand Active dotyczącej tej Usługi. Niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie informacji oraz materiałów wyłącza Brand Active z odpowiedzialności za opóźnienie realizacji tej Usługi, przy czym nie powoduje obniżenia Wynagrodzenia należnego Brand Active.
 10. Klient zobowiązany jest w terminie 3 (słownie: trzech) Dni roboczych od dnia przesłania mu (na jego adres e-mail) projektu Usługi, zaakceptować lub wybrać przesłany mu projekt Usługi lub zażądać naniesienia poprawek w projekcie (łącznie nie więcej niż 2 razy). Milczenie Klienta w powyższym terminie jest uznawane za akceptację projektu Usługi bez zastrzeżeń, a także uprawnia Brand Active do samodzielnego wyboru jednego z przesłanych projektów Usługi Klientowi.
 11. W przypadku zawarcia Umowy o świadczenie Usług w ramach Abonamentużądanie naniesienia poprawek Klient może złożyć do 20 (słownie: dwudziestu) razyłącznie dla wszystkich Usług (nie więcej niż 2 razy dla danej Usługi) przez Okres Obowiązywania Umowy, w formie wiadomości e-mail pod rygorem nieważności. W przypadku żądania naniesienia poprawek do kilku Usług, żądania naniesienia poprawek (w celu ustalenia wykorzystania powyższego limitu) sumują się.
 12. Dalsze zmiany projektów Usług mogą być dokonywane na skutek zgłoszenia dokonywanego w formie wiadomości e-mail przez Klienta do Opiekuna. Każda taka zmiana będzie dokonywana odpłatnie zgodnie ze stawką za Usługi dodatkowe rozliczane za godziny, określoną w Cenniku Usług za każdą kolejną rozpoczętą roboczogodzinę wprowadzania zmian.
 13. Zmiany aktywnych Usług mogą być dokonywane przez Klienta w zakresie dostępnym w Abonamencie na skutek zgłoszenia przez Klientapropozycji zmian do Opiekuna w formie wiadomości e-mail. Postanowienia pkt VIII ust. 2 stosuje się odpowiednio. Liczba zmian dokonywanych przez Brand Active nie będzie większa niż określono w Cenniku Abonamentów, a ich realizacja nie może zająć łącznie więcej niż liczba osobogodziny pracy równa liczbie zmian dopuszczalnych w ramach AbonamentuKlienta. Każda dodatkowa zmiana powyżej ww. limitu ilościowego lub czasowego będzie odpłatna zgodnie ze stawką za Usługi dodatkowe rozliczane na godziny, zgodnie z Cennikiem Usług. Opłata za dokonywanie dodatkowych zmian, o których mowa w zadaniu poprzedzającym będzie naliczana oddzielnie z tytułu wprowadzenia każdej poszczególnej zmiany. Opłata za dokonywanie dodatkowych zmian będzie naliczana za każdą rozpoczętą osobogodzinę wprowadzania każdej poszczególnej zmiany.
 14. W przypadku odpłatnych zmian określonych w ust. 12,13, realizacja zmian będzie indywidualnie wyceniana i wykonywana po akceptacji przez Klienta tej wyceny w formie wiadomości e-mail.
 15. Strony niniejszym potwierdzają, że Brand Active jest uprawniona do powstrzymania się od wykonywania Umowy (w całości lub w części) na rzecz Klienta w przypadku, gdy opóźnienie Klientaz zapłatą jakiejkolwiek części Wynagrodzenia przekroczy 7dni, aż do czasu otrzymaniazaległej kwoty Wynagrodzenia powiększonej o odsetki. Powstrzymanie się od wykonywania Umowyo którym mowa w zadaniu poprzedzającym może nastąpić po uprzednim, wezwaniu do zapłaty przez KlientaWymaganego wynagrodzenia. Wezwanie do zapłaty może być wysłane w formie wiadomości e-mail. Usługi będą wznowione niezwłocznie po otrzymaniu przez Brand Active pełnej kwoty Wynagrodzenia (wraz z odsetkami), z którego zapłatą opóźniał się Klient, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania płatności. Powyższe powstrzymanie się przez Brand Active od wykonywania Umowy nie stanowi niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Brand Active (w szczególności nie stanowi opóźnienia lub zwłoki Brand Active w wykonywaniu Umowy i nie może stanowić podstawy do obniżenia Wynagrodzenia). W przypadku skorzystania z powyższego uprawnienia Brand Active nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta.
 16. Klient zobowiązany jest opłacić całość Wynagrodzenia za Okres Obowiązywania Umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Brand Active z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności w przypadku o którym mowa w ust. 15 lub nieopłacenia innych płatności wynikających z Umowy.
 17. Klient udostępni Narzędzia i Programy umożliwiające Brand Active realizację Umowy i Usług.

X Rozliczenia, Płatność

 

 1. Warunkiem rozpoczęcia procesu przygotowywania Usług, a następnie także świadczenia Usług jest zapłataprzez Klienta Pierwszego Wynagrodzenia na rzecz Brand Active na podstawie dostarczonej Klientowi w formie wiadomości e-mail faktury VAT wystawionej w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy pomiędzy Stronami. Celem umożliwienia weryfikacji autentyczności danych wskazanych przez Klienta w trakcie zawierania Umowy, Pierwsze Wynagrodzenie Klient zobowiązany jest zapłacić za pośrednictwem własnego rachunku bankowego tj. rachunku bankowego prowadzonego przez bank na podstawie umowy zawartej z Klientem.
 2. W dniu otrzymania wpłaty Pierwszego Wynagrodzenia Brand Active rozpocznie proces przygotowywania Usług, które mają być świadczone na rzecz Klienta zgodnie z postanowieniami określonymi w Umowie i Regulaminie (w tym w szczególności pkt IX) .
 3. W przypadku gdy Brand Active wykonuje na rzecz Klienta wyłącznie Usługę/Usługi (gdy Klient nie wykupił Abonamentu), Brand Active wystawi i prześle Klientowi do 3 dni od dnia zawarcia Umowy fakturę VAT opiewająca na 50% wynagrodzenia należnego Brand Active z tytułu tych Usług. Po wykonaniu Usługi Brand Active wystawi i prześle fakturę VAT opiewającą na pozostałe 50% wynagrodzenia należnego Brand Active.
 4. Klient zobowiązany jest opłacać przesłane przez Brand Active faktury VAT na rachunek bankowy i w terminach w nich określonych. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień uznania należności na rachunku bankowym Brand Active.
 5. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego sprawdzenia prawidłowości faktury VAT przesłanej do niego przez Brand Active, a także zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystawienia faktury VAT do poinformowania o ewentualnych zastrzeżeniach odnoszących się do faktury VAT, pod rygorem utraty uprawniania do powoływania się w późniejszym czasie na takie zastrzeżenia.
 6. Zapłataprzez Klienta faktury (choćby w części) obejmującej Wynagrodzenie z tytułu dotychczasowego wykonywania Umowy przez Brand Active, w zakresie obejmującym Wynagrodzenie z tytułu dotychczasowego wykonania umowy przez Brand Active równoznaczne jest z potwierdzeniem przez Klientanależytegodotychczasowego wykonywania Umowy przez Brand Active w przypadku gdy Klient dokonuje cyklicznej płatności z tytułu Wynagrodzenia w ramach Abonamentu. W przypadkugdyKlient zamówił Usługę z Cennika Usług, zapłata należności wynikających z faktury VAT wystawionej w trybie określonym w ust. 3 zd. 2 równoznaczna jest z potwierdzeniem przez Klienta należytego wykonania przez Brand Active takiej Usługi.
 7. Klient nie jest uprawniony do niezapłacenia Brand Active należności objętej fakturą VAT, do jej częściowego zapłacenia lub do wstrzymania się z płatnością z jakiegokolwiek powodu, jak również do jej rozliczenia poprzez potrącenie z jakimkolwiek wzajemnym roszczeniem Klienta wobec Brand Active, chyba, że Brand Active wyrazi na to zgodę w formie wiadomości e-mail, pod rygorem nieważności.
 8. Klient upoważnia Brand Active do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy oraz akceptuje stosowanie przez Brand Active faktur elektronicznych oraz wystawianie i otrzymywanie faktur elektronicznych. Faktury elektroniczne będą przesyłane z adresu e-mail przy użyciu domeny @brandactive.pl. Faktury elektroniczne będą przesyłane na adres e-mail Klienta wskazany w momencie zawarcia Umowy. W razie zmiany adresu e-mail KlientaKlient zobowiązuje się poinformować Brand Active o nowym adresie e-mail. W przypadku braku powiadomienia zgodnie ze zdaniem poprzedzającym, ostatni znany Brand Active adres e-mail Klienta uznawany jest za aktualny, a wszelkie wiadomości wysłane na ten adres za skutecznie doręczone. Powyższe nie wyłącza uprawnienia Brand Active do przesyłania do Klienta wszelkich dokumentów księgowych (w tym faktur VAT) w formie tradycyjnej (papierowej)
 9. Brand Active na wniosek Klienta może zaprzestać przesyłania faktur VAT w formie wiadomości e-mail i tym samym zacząć dostarczać faktury VAT w formie papierowej na adres Klienta.
 10. W przypadku, gdy Klient opóźnia się z zapłatą Wynagrodzenia należnego Brand Active, Brand Active przysługują odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 11. Każdą wpłatę dokonaną przez Klienta, Brand Active ma prawo (bez względu na wskazany przez Klienta tytuł przelewu) zaliczyć na poczet najstarszych Wymaganych wierzytelności, w tym w pierwszej kolejności na należności z tytułu odsetek.
 12. Przeniesienie przez Brand Active praw lub obowiązków wynikających z Umowy na osobę trzecią, nie wymaga uprzedniej zgody Klienta
 13. Wszystkie kwotywynikające z Umowy, Regulaminu, CennikaAbonamentów, Cennika Usług, do których zapłaty zobowiązany jest Klient, są kwotami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej w chwili wystawienia faktury VAT przez Brand Active.
 14. Brand Active nie ponosi kosztów za Media, które zasila bezpośrednio Klient. Ostateczna decyzja co do skorzystania z Mediów pozostaje w gestii Klienta.Niezasilenie przez Klienta budżetu Facebook Ads, Google AdWords, Ceneo i innych nie może stanowić podstawy do uznania za niewykonaną lub nienależycie wykonaną Umowę przez Brand Active (w szczególności nie stanowi opóźnienia lub zwłoki Brand Active w wykonywaniu Umowy i nie może stanowić podstawy do obniżenia Wynagrodzenia). Kwoty określone w Cenniku w zakresie Usług związanych z Mediami, dotyczą budżetu kampanii, w ramach którego Brand Active wykona w danym okresie Usługę
 15. Brand Active nie ponosi kosztów za zewnętrzne integracje, które nie są w standardzie oprogramowania Shoper.
 16. Brand Active nie ponosi kosztów za dodatkowe aplikacje występujące w Shoper.
 17. Wszystkie pozostałe ustalenia i ewentualne usługi dodatkowe będą konsultowane w drodze mailowej i wyceniane indywidualnie.

XI Postanowienia dotyczące poszczególnych usług

 

 1. Opis Usług oraz sposób ich wykonywania został opisany w Cenniku Usług. Cennik Usług może ulec zmianie, w tym mogą zostać dodane nowe Usługi, usunięte Usługi, uściślone opisy i sposoby wykonywania istniejących Usług, zmienione ceny istniejących Usług.
 2. Opisem Usług zawartych w Cenniku Abonamentów jest Cennik Usług, a zmiany w Cenniku Usług wpływają na zmiany opisów Usług w Cenniku.
 3. Proponowana w ramach Usługi ilość jej elementów składowych (np. liczba sztuk) stanowi ilość maksymalnązakresu Usługi świadczonej przez cały okres obowiązywania Umowy, chyba że w Cenniku Abonamentów przy nazwie Usługi wskazano znak „↺”; w takim przypadku ilość jej elementów składowych odnosi się do jednego Okresu rozliczeniowego.Klient może ograniczyć zakres realizowanej Usług lub całkowicie z jej zrezygnować, co nie ma wpływu na wysokość Wynagrodzenia należnego Brand Active.
 4. W momencie wygaśniecie Abonamentu opłatę licencyjnąza Shoper Klient ponosi we własnym zakresie i własnymstaraniem w ramach aktualnego cennika na shoper.pl. Brand Active oferuje w ramach Usług pośrednictwo w zawarciu umowy w w/w zakresie w ramach Usługi „Przedłużenie licencji platynowej – Shoper na 12 msc” w cenie atrakcyjniejszej niż od tej którą oferuje Shoper.
 5. Wykaz wszystkich aktualnie świadczonych Usług przez Brand Active, dostępny jest pod adresem www.brandactive.pl

XII Prawa autorskie

 

 1. Brand Active przeniesie na Klienta, z zastrzeżeniami określonymi w Regulaminie (w tym w pkt XII ust. 6 i 9 ), po rozwiązaniu Umowy i pod warunkiem zapłaty przez Klientawszelkich należności przysługujących Brand Active na podstawie Umowy, majątkowe prawa autorskie do utworów (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych t.j. Dz.U. z 2006 r.,Nr 90, poz. 631 – dalej – „Utwór”) powstałych w związku z wykonywaniem Umowy.
 2. Klient będzie mógł wykonywać majątkowe prawa autorskie do Utworów na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym także:
 3. Wytwarzać określoną techniką egzemplarze Utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, zapisu na kliszy fotograficzną oraz techniką cyfrowa;
 4. Wprowadzać do obrotu, użyczać, lub najmować oryginał lub egzemplarze Utworu;
 5. Publicznie wykonywać, wystawiać, wyświetlać, odtwarzać oraz nadawać lub reemitować, a także publicznie udostępniać Utwór w taki sposób, żeby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
 6. Używać i wykorzystywać Utwory w działalności gospodarczej prowadzonej przez Klienta;
 7. Tłumaczyć, przystosowywać, zmieniać układ i wprowadzać inne zmiany w Utworach;
 8. Utrwalać utwory w postaci fotokopii, kserokopii, zapisu cyfrowego lub jakąkolwiek inną techniką;
 9. Wprowadzać utwory do pamięci komputera;
 10. Zamieszczać utwory w Internecie.
 11. Przeniesienie praw autorskich do Utworów obejmuje również prawo zezwalania na wykorzystywanie zależnych praw autorskich do Utworów.
 12. Utwory przekazywane są Klientowi w formie i na nośniku adekwatnym do formy ich wytworzenia, a do ich przekazania może dojść także w trakcie obowiązywania Umowy, o ile Strony tak postanowią.
 13. Klient jest uprawniony do dokonywania zmian w Utworach jakie uzna za stosowne po przejściu na niego majątkowych praw autorskich, z zastrzeżeniem wynikającym z niniejszego Regulaminu
 14. Klient jest świadomy, że Brand Active przy wykonywaniu Konfiguracji Sklepu Shoper wykorzystuje oprogramowanie Shoper, którego właścicielem jest podmiot Dreamcommerce S.A.
 15. Brand Active nie przenosi praw autorskich, które dotyczą Usług/Produktów Shoper. Brand Active nie przysługują prawa autorskie do Usług/Produktów Shoper.
 16. Klient oświadcza, iż jeśli korzysta z Usług/Produktów Shoper za pośrednictwem Brand Active, zapoznał się i w pełni akceptuje regulaminy Shoper: https://www.shoper.pl/regulamin/licencja-oplata-abonamentowa, https://www.shoper.pl/regulamin/regulamin-domeny, https://www.shoper.pl/regulamin/regulamin-szata-graficzna, https://www.shoper.pl/regulamin/regulamin-sklepu-ze-stylami-graficznymi.
 17. Klient jest świadomy, że przy wykonywaniu Usług Brand Active wykorzystuje treści wizualne zakupione na www.stock.chroma.pl, którychzasady użytkowaniazostały określone w https://www.stock.chroma.pl/static/regulamin.
 18. Brand Active nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie treści wizualnych pochodzących z serwisu www.stock.chroma.pl przez Klienta po upływie Okresu Obowiązywania Umowy.
 19. W przypadkugdyBrand Active będzie pośredniczyć w Usługach niniejszej Umowy, lub na zlecenie Klienta kupi lub zamówi Usługi, które będzie świadczyć zewnętrzny podmiot nieokreślony w Umowie, wszelkie prawa oraz obowiązki zostaną przeniesione bezpośrednio na Klienta,

XIII Odpowiedzialność

 

 1. W przypadku, gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko Brand Active z roszczeniami powstałymi w związku z wykonywaniem, niewykonywaniem lub nienależytym wykonywaniem Umowy przez Klienta lub w związku ze złożeniem nieprawdziwych oświadczeń przez Klienta, Klient(w tym na zasadzie art. 392 kodeksu cywilnego) zobowiązuje się do tego, że osoba ta nie będzie żądać zaspokojenia swoich roszczeń od Brand Active. W przypadku zaspokojenie powyższych roszczeń przez Brand Active, Klient zobowiązuje się do naprawienia szkody poniesionej przez Brand Active, w tym także między innymi: odsetki, kary umowne, koszty procesu itp.
 2. Klient pokryje wszelkie wydatki i naprawi całą szkodę poniesioną przez Brand Active w wyniku działań lub zaniechań Klienta związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. Klient odpowiada za działania i zaniechania osób, którymi posłużył się do wykonywania Umowy jak za własne. Powyższa odpowiedzialność Klienta dotyczy w szczególności sytuacji naruszenia przez Klienta lub osobę, którą posłużył się do wykonywania Umowy obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego Brand Active lub naruszenia praw osób trzecich.
 3. Brand Active ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wyniku swoich wyłącznie zawinionych działań lub zaniechań oraz wyłącznie ( z wszelkich tytułów, w tym również z tytułu rękojmi) do wysokości rzeczywistej szkody poniesionej przez Klienta, nie więcej jednak niż do wysokości faktycznego otrzymanego od Klienta Wynagrodzenia z tytułu Umowy. Brand Active nie ponosi w stosunku do Klientaodpowiedzialności kontraktowej ani deliktowej za szkodę wyrządzoną nieumyślnie.
 4. Brand Active nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi w wyniku: działań lub zaniechań Klienta, działania Siły Wyższej, braku możliwości technicznych wykonywania Umowy/świadczenia Usługi, przyczyn nie leżącychwyłącznie po stronie Brand Active.
 5. Brand Active nie ponosi odpowiedzialności za stan interesów Klienta w związku z zawarciem i wykonywaniem Umowy, w tym także za stan tych interesów po wykonaniu Umowy.Z uwagi na charakter świadczonych Usług, Brand Active wykonując Umowę (w szczególności Usługi dotyczące wsparcia i zwiększenia sprzedaży) Brand Active nie zapewnia ich ostatecznego efektu oraz nie zapewnia, że bezwzględnie wpłyną na zwiększenie przychodów Klienta.
 6. Brand Active nie ponosi odpowiedzialności za:
 7. Treści i dane przekazywane przez Klienta i osoby korzystające z Usług;
 8. Szkody wyrządzone stronie trzeciej przez Klienta i osoby korzystające z Usług;
 9. Zabezpieczenie danych i oprogramowania komputerów Klienta przed ingerencją osób trzecich;
 10. Następstwa udostępniania przez Klienta loginów i haseł osobom trzecim;
 11. Wadliwe funkcjonowanie komputerów Klienta oraz oprogramowania używanego przez Klienta, w tym w wyniku działania szkodliwego oprogramowania.
 12. Brand Active nie ponosi odpowiedzialności za działanie Usług/Produktów Shoper oraz innych podmiotów, których usługi dotyczą Klienta, a na które Brand Active nie ma bezpośredniego wpływu.

XIV Poufność

 

 1. Strony zobowiązują się, że w przypadku zaniechania lub zakończenia współpracy z jakichkolwiek przyczyn, żadna ze Stron nie ujawni Informacji Poufnych.
 2. Informacje Poufne mogą być przekazywane pracownikom Stron oraz podmiotom zewnętrznym współpracującym ze Stronami w celu zrealizowania zobowiązań wynikających ze współpracy.
 3. Strony zobowiązują się i potwierdzają, że wszelkie przekazane i ujawnione im przez drugą Stronę Informacje Poufne zostaną zachowane w pełnej tajemnicy i poufności, zostaną użyte i wykorzystane wyłącznie dla celów związanych z realizacją współpracy oraz że nie zostaną przekazane lub ujawnione jakiejkolwiek osobie trzeciej bez wyraźnej, uprzedniej zgody drugiej Strony wyrażonej w formie pisemnej.
 4. Strony ustalają, iż Informacje Poufne i zobowiązanie do zachowania w poufności nie obejmują:
 5. informacji, które są powszechnie znane;
 6. informacji, które znane były Stronie przed ich ujawnieniem przez drugą Stronę, z tym zastrzeżeniem jednak, że nie stały się one znane w wyniku naruszenia zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy lub dobrych obyczajów.
 7. Strony uzgadniają również, że odpowiednia Strona będzie zwolniona z obowiązku zachowania w poufności Informacji Poufnych w przypadku, jeżeli obowiązek ich ujawnienia wynikać będzie z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W każdym takim przypadku Strona dokonująca ujawnienia będzie zobowiązana, o ile będzie to możliwe z uwagi na bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, do:
 8. natychmiastowego poinformowania drugiej Strony o obowiązku ujawnienia Informacji Poufnych, na rzecz osób, co do których ujawnienie ma nastąpić lub nastąpiło;
 9. ujawnienia tylko takiej części Informacji Poufnych, jaka jest wymaga przez prawo.
 10. Obowiązek zachowania Poufności wynikający z niniejszej umowy trwa przez cały okres współpracy między Stronami oraz przez okres 3 lat po jej zaprzestaniu.
 11. Pozbawienie Informacji Poufnej charakteru poufnego może zostać dokonane za zgodą Stron i dla swojej skuteczności musi być zawarte na piśmie.
 12. W razie naruszenia obowiązku nieujawniania Informacji Poufnej, drugiej Stronie przysługuje prawo żądania kary umownej w wysokości 5000 zł za każde naruszenie.

XV Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Reklamacja może dotyczyć niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, niedotrzymania określonego w Umowie terminu rozpoczęcia świadczenia Usługi lub nieprawidłowego obliczenia wysokości Wynagrodzenia lub jego części.
 2. Reklamacje można zgłosić na piśmie (przesyłką poleconą na adres Brand Active) lub poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres biuro@brandactive.pl wraz z podaniem dopisku „Reklamacja”.
 3. Klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia reklamacji w terminie 14 Dni Roboczych od dnia złożenia reklamacji. Powyższy obowiązek dotyczący potwierdzenia o przyjęciu reklamacji nie dotyczy sytuacji, gdy reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 Dni Roboczych.
 4. Przy zgłoszeniu reklamacji Klient zobowiązany jest wskazać następujące dane: imię i nazwisko (nazwę firmy) i adres zgłaszającego reklamację, adres e-mail, numer rachunku bankowego Klienta, przedmiot reklamacji oraz reklamowany okres (jeżeli dotyczy), okoliczności uzasadniające reklamację, datę zawarcia Umowy.
 5. Z zastrzeżeniem pkt X ust. 6 Regulaminu, Reklamację można wnosić nie później niż w terminie 14 dni od ostatniego dnia kiedy Usługa została niewykonana lub nienależycie wykonana.
 6. Reklamację wniesioną po upływie powyższego terminu pozostawia się bez rozpoznania bez możliwości ponownego wniesienia reklamacji obejmującej te same okoliczności co w spóźnionej reklamacji. Uchybienie powyższego terminu powoduje utratę uprawnień i roszczeń Klienta z tytułu rękojmi za wady oraz skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności Brand Active z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
 7. Za dzień wniesienia reklamacji przyjmuje się dzień otrzymania listu zawierającego reklamację w formie pisemnej lub elektronicznej przez Brand Active.
 8. Brand Active zobowiązana jest rozpatrzyć reklamację w terminie 30 dni od dnia potwierdzenia przyjęcia reklamacji, o której mowa w ust. 3. W przypadku nierozpatrzenia reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamacja została uznana.
 9. Brand Active udziela odpowiedzi na reklamację wyłącznie w formie wiadomości e-mail. Odpowiedź Brand Active jest ostateczna i kończy postepowanie reklamacyjne.
 10. Zgłoszenie reklamacji nie powoduje zawieszenia lub zniesienia obowiązku zapłaty Wynagrodzenia należnego Brand Active (opłacenia faktur VAT wystawionych przez Brand Active dla Klienta).
 11. W przypadku uznania reklamacji, kwota podlegająca zwrotowi zostanie zaliczona na poczet istniejących lub przyszłych zobowiązań Klienta. W przypadku braku takich zobowiązań, kwota zostanie zapłaconana na rachunek bankowy Klienta.

XVI Przetwarzanie danych osobowych

 

 1. Brand Active jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zm.).
 2. Dane osobowe Klientów są przetwarzanie przez Brand Active w celu określonym w pkt XVI ust. 10 i 11 Regulaminu, w tym świadczenia Usług, archiwizacji, sprzedaży produktów i usług Brand Active oraz dla potrzeb marketingowych podejmowanych przez Brand Active samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, jak również na potrzeby prowadzenia analiz gospodarczych, na co Klient wyraża zgodę.
 3. Dane osobowe Klientów mogą być udostępnione współpracującym podmiotom, uprawnionym organom oraz biurom informacji gospodarczej, jak również – gdyby zaistniała taka potrzeba – instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.
 4. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient powinien kierować na adres Brand Active wskazany w Regulaminie z dopiskiem „dane osobowe”.
 5. Brand Active zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zm.), tzn. w szczególności umożliwia Klientowi dostęp do treści swoich danych osobowych i ich poprawienia.
 6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo żądania ich usunięcia.

XVII Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieregulowanych postanowieniami Regulaminu zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, w szczególności kodeks cywilny.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Klientem a Brand Active jest sąd właściwy według siedziby Brand Active.
 3. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego Regulaminu (w tym pkt XI ust. 1-3), Brand Active może dokonać zmiany warunków Umowy, określonych w niniejszym Regulaminie, Cenniku Abonamentów i Cenniku Usług w każdym czasie. W tym przypadku Brand Active poinformuje Klienta o dokonanych zmianach poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich opublikowania.
 4. Klient ma możliwość, w terminie 7 dni od dnia publikacji zmian (za wyjątkiem zmian Cennika, które nie uszczuplają obowiązków Brand Active wynikających z Umowy i nie zwiększają obowiązków Klienta), niewyrażenia zgody na zmianę Umowy, dokonanej zgodnie z ustępem poprzedzającym. Wyrażenie braku akceptacji zmian powinno nastąpić poprzez przesłanie do Brand Active wiadomości e-mail zawierające oświadczenie o braku akceptacji zmian. W razie skorzystania z tego prawa, Strony wiąże Umowa w niezmienionym brzmieniu.
 5. Zmiany obowiązują Klienta, który nie skorzystał z uprawnienia wskazanego w ust. 4, od dnia wejścia w życie zmian. W celu uniknięcia wątpliwości w przypadku wprowadzenia przez Brand Active zmian warunków Umowy w okresie korzystania przez Klienta z Zawieszenia Usług ust. 3 i 4 ma zastosowanie.
 6. Klient zobowiązuje się zawiadomić Brand Active o zmianie swojego stałego miejsca zamieszkania lub siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu fakturowego, numeru rachunku bankowego, statusu prawnego, zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej, zakończeniu prowadzenia działalności gospodarczej, nazwy lub nazwiska, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 7 dni od daty dokonania/zaistnienia zmiany. Zawiadomienie powinno zostać przesłane w formie wiadomości e-mail. Brak poinformowania Brand Active przez Klienta o zmianach powoduje, że Brand Active ma prawo traktować dotychczasowe dane jako aktualne. W razie zaniedbania powyższego obowiązku przez Klienta, korespondencję wysłaną na dotychczasowy adres i nieodebraną, uważa się za doręczoną.
 7. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane przez sąd, lub inny upoważniony organ za nieważne, podlegające upoważnieniu, pozbawione mocy prawnej, niezobowiązujące lub niewykonalne, nie ma to wpływu na pozostałe jego postanowienia, które będą nadal w pełni obowiązywały i wiązały Strony. Postanowienie o którym mowa zdaniu poprzedzającym zostanie zastąpione innym, które będzie najpełniej oddawało ekonomiczny sens pierwotnego postanowienia i będzie najbliżej odpowiadać gospodarczemu celowi wykonywania Umowy.
 8. Zawierając Umowę Klient potwierdza, że zapoznał się Regulaminem oraz obowiązującymi Cennikiem Abonamentów oraz Cennikiem Usług.
 9. Brand Active zobowiązuje się nie przekazywać danych potencjalnych klientów Klienta, o których powzięła wiedzę w toku wykonywania Umowy, do podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną względem Klienta.
 10. Klientzawierając Umowę wyraża zgodę na przetwarzanie przez Brand Active (Administratora danych osobowych) danych osobowych Klienta w celu zawarcia i wykonywania Umowy.Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 13 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 922). Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i zapewnia prawo ich poprawiania.
 11. Klient zawierając Umowę może wyrazić zgodę na:
 12. przetwarzanie przez Brand Active danych osobowych w celu marketingu i sprzedaży produktów oraz usług przez Brand Active lub podmioty z nim współpracujące (w tym jego partnerów biznesowych) a także w celu zawarcia i wykonywania Umowy.
 13. używanie przez Brand Active lub podmioty z nim współpracujące (w tym jego partnerów biznesowych) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (w tym na komunikację głosową – voice mailing) oraz automatycznych systemów wywołujących do celów marketingu bezpośredniego, a także wyraża zgodę na kontakt telefoniczny do celów marketingu bezpośredniego zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne (t.j. z dnia 23 sierpnia 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1489).
 14. na otrzymywanie od Brand Active lub podmioty z nim współpracujące (w tym jego partnerów biznesowych) informacji handlowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. z dnia 27 czerwca 2016 r., Dz.U. z 2016 r., poz. 1030).
 15. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie dnia 12.01.2018 r.